back
Wild Blueberries, Autumn, Maine
next

Wild Blueberry Patterns

Maine

Wild Blueberries, Autumn, Maine. Photo © copyright by Joseph Kayne.