back
prairie,spirit,illinois, photo
next

Prairie Spirit

Illinois

Unique Cloud Formatons Over The Tallgrass Prairie. Photo © copyright by Joseph Kayne.