back
White Mountains, Autumn.
next

New England Forest

New Hampshire

White Mountains, Autumn. Photo © copyright by Joseph Kayne.