back
Vermont Farmhouse
next

Farmhouse Porch

Vermont

Vermont Farmhouse. Photo © copyright by Joseph Kayne.