back
trees,shoreline,frozen,lake,michigan,chicago,polar,vortex, photo
next

Dormancy

Chicago

Trees Along The Shoreline Of Frozen Lake Michigan During A Polar Vortex. Photo © copyright by Joseph Kayne.