back
Tallgrass Prairie
next

Dawn on the Prairie

Illinois

Tallgrass Prairie

Photo © copyright by Joseph Kayne.