back
Burnham Hotel Lobby
next

Burnham's Elevators

Chicago

Burnham Hotel Lobby. Photo © copyright by Joseph Kayne.