back
White Mountains
next

Autumn Discards

New Hampshire

White Mountains. Photo © copyright by Joseph Kayne.