back
Ladies
next

The Artist's Studio XXX

Chicago

Ladies. Photo © copyright by Joseph Kayne.